red.diariocritico.com

Es crea Aena Aeropuertos

El procés de privatització dels aeroports serà supervisat per totes les parts afectades

El procés de privatització dels aeroports serà supervisat per totes les parts afectades

Les concessionàries assumiran la gestió de l'aeroport a "seu risc i ventura"

El Consell de Ministres ha aprovat aquest divendres el nou marc legal per a la modernització i liberalització de la gestió dels 47 aeroports que integren la xarxa d'Aena, amb la inclusió en un Reial Decret-Llei, que habilita el Govern a crear abans del 28 de febrer una nova societat mercantil, anomenada Aena Aeropuertos, en la qual es donarà entrada fins a un 49% al capital privat. En aquest context, es crearà una comissió de seguiment del procés amb participació, fins i tot, dels municipis afectats.

Aquesta societat, que conservarà sempre la majoria del capital, assumirà el conjunt de funcions i obligacions de l'actual Aena en matèria de gestió i explotació dels recintes aeroportuaris, tot i que aquesta continuarà exercint les competències estatals en matèria de Navegació Aèria, en el marc establert per la Llei 9 / 2010 de trànsit aeri del 14 d'abril.

Segons ha anunciat el mateix president del Govern, José Luis Rodríguez Zapatero, per a la gestió individualitzada d'alguns aeroports es traurà a concurs la concessió dels serveis aeroportuaris, fórmula que s'aplicarà en principi a Madrid-Barajas i Barcelona-El Prat, els principals de la xarxa, que ja han despertat l'interès de possibles concessionàries.

En la roda posterior al Consell de Ministres, la vicepresidenta econòmica i ministra d'Economia i Hisenda, Elena Salgado, ha afirmat que les comunitats autònomes han de participar en el disseny d'aquest procés, que amb la creació d'una nova companyia que es privatitzarà parcialment, dóna avui "els seus primers passos".

En aquesta línia, ha insistit que participaran en totes les polítiques urbanístiques i de desenvolupament a través dels Comitès de Coordinació que es creen en cada comunitat autònoma i en tots els aspectes que aquests abordin i als aeroports concessionats es preveu la creació d'un " òrgan d'impuls i seguiment "en el qual estaran representades comunitats i fins i tot municipis de l'entorn. "En qualsevol cas el seu paper serà determinant", ha assegurat Salgado, per afegir que "el model de gestió aeroport per aeroport no està encara definit".

En règim de concessió, l'empresa que aconsegueixi la licitació assumirà la gestió de l'aeroport a "seu risc i ventura", mentre que l'altra via establerta és la creació de societats filials d'Aena Aeropuertos específiques per a determinats aeròdroms.

Segons ha destacat el Ministeri de Foment, la nova norma introduirà "més transparència, més eficiència i més competència en el sector aeroportuari", complint amb el compromís del ministre José Blanc de presentar un nou model aeroportuari abans que finalitzi l'any.

"Amb el nou model Aena estarà en millors condicions per millorar la seva posició en el sector i aconseguir el lideratge mundial en la gestió d'aeroports", ha subratllat el departament que dirigeix Blanco, que ha insistit que "la garantia de la seguretat i continuïtat en la prestació del servei "sortirà reforçada.

La nova norma consisteix en transformar el sistema aeroportuari actual, que des de 1990 gestiona Aena, per obrir-lo a noves formes de gestió descentralitzada i la col·laboració del sector privat, sota tres fórmules.

Així, hi haurà aeroports gestionats directament per Aena Aeropuertos, altres gestionats pel sector privat mitjançant concessió a través de concurs públic com Madrid-Barajas i Barcelona-El Prat - fórmula que podria estendre a altres aeroports en funció de l'interès suscitat - i aquells que es gestionaran a través de filials específiques d'aquesta societat, de les quals Aena conservarà la majoria.

La nova Aena

El règim jurídic de la nova Aena Aeropuertos serà el previst en la Llei de Patrimoni de les administracions públiques, encara que mantindrà la mateixa consideració que l'entitat pública a la qual substitueix en matèria de contractació, expropiacions i execució d'obres d'interès general.

D'aquesta manera, subrogarà tots els contractes laborals del personal adscrit a les activitats aeroportuàries d'Aena, que continuaran regint pels convenis col·lectius vigents respectant els drets consolidats, i queden exclosos, per tant, els controladors vinculats a la divisió de Navegació Aèria de l'ens.

Així mateix, la nova societat tindrà tots els béns patrimonials fins ara d'Aena, llevat dels referits als serveis de Navegació Aèria com els centres de control, que passaran a ser béns de caràcter públic a tenir caràcter patrimonial.

Per a això, s'encomana al Ministeri d'Economia i Hisenda la realització de les "actuacions necessàries" per procedir al canvi de naturalesa i la seva integració en la nova societat, a la qual se li imposarà la obligació de cedir, en els recintes que gestioni, els espais per a la prestació de la resta de serveis públics que no són pròpiament aeroportuaris (duanes, policia, sanitat, etc ...).

Futures licitacions

Els candidats a la concessió serà seleccionats per Aena Aeropuertos d'acord amb els procediments de licitació pública que preveu la Llei 31/2007, als quals se'ls atribuiran les mateixes facultats que la nova societat pel que fa a les expropiacions i execució de noves infraestructures i se'ls imposarà l'obligació de subrogació respecte al personal destinat als aeroports objecte de licitació.

D'altra banda, el Reial decret llei crearà un Comitè de Coordinació Aeroportuària en cadascuna de les 17 comunitats autònomes, com a òrgans de cooperació entre l'Administració de l'Estat, els Governs autonòmics. Aquests comitès tindran les funcions d'informar i assessorar en aquelles matèries en què conflueixen les competències pròpies d'ambdues administracions.

En el cas dels aeroports concessionats, Madrid-Barajas i Barcelona-El Prat, es preveu la possibilitat de crear un "òrgan d'impuls i seguiment" en què a més del gestor aeroportuari, la concessionària en cada cas, participin l'Administració de l'Estat , els governs autonòmics i, si s'escau, els municipis de l'entorn.

La nova regulació preveu a més l'aprovació mitjançant Reial Decret de les regles relatives a les funcions de coordinació de les franges horàries, fins ara exercides per Aena, i que en el nou model les durà a terme un òrgan independent. A més, es regula el règim fiscal al qual quedarà sotmès la constitució de la nova societat Aena Aeropuertos.

Calendari

Un cop constituïda Aena Aeropuertos, el febrer de 2011, s'obrirà un quadern de vendes per a la recerca dels possibles inversors. El Govern calcula que la venda del 49% d'Aena suposarà uns ingressos d'almenys 9.000 milions d'euros, encara que la xifra definitiva la marcarà el mercat quan culmini tot el procés, que es preveu finalitzi abans que acabi la legislatura el març de 2012 .

D'aquesta manera, abans d'un any es canviarà la naturalesa dels béns integrants dels recintes aeroportuaris gestionats per l'ens i la seva integració en el patrimoni de la nova societat, i en el transcurs de 2011 es crearan els comitès de coordinació en cada comunitat autònoma.

Finalment, el proper any s'han d'elaborar els plecs generals de les futures concessions i es preveu que les societats filials d'Aena Aeropuertos es constitueixin en el primer semestre del 2012.

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+

0 comentarios